Informacja – 31 sierpnia 2017 r.

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. uprzejmie informuje o zakończeniu realizacji inwestycji pn. Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap II – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym.

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wykonawca robót:

Konsorcjum Firm:
Lider: Edward Bąk PIS i P „INSMONT”, 28-230 Połaniec, ul. Wyzwolenia 5,
Partner: Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex”, 28-100 Busko Zdrój, ul. Jabłoniowa 15.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował:

  • Budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC dn 250 mm i długości całkowitej 6500 m (w tym 845 m w pasie dróg wojewódzkich tj. Wisłostrada i ul. Mickiewicza)
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, w tym:
    - kolektor tłoczny z rur PE 100 RC dn 200 mm i długości całkowitej 5660,0 m (w tym 653 m w pasie dróg wojewódzkich tj. Wisłostrada i ul. Mickiewicza,
    - kolektor grawitacyjny z rur PCV dn 315 mm, SN 8 o długości 582,0 m.

W technologii robót uwzględniono przewierty sterowane w pasach dróg wojewódzkich : Wisłostrada – chodnik wraz z przejściem pod drogą oraz w pasie ścieżki rowerowej prowadzącej do Jeziora Tarnobrzeskiego oraz w ul. Mickiewicza – pas chodnika.

Czas realizacji inwestycji: maj 2017 r. – sierpień 2017 r.

Wartość zadania wynosi:
- 2 624 572 PLN (netto)
- 3 228 224 PLN (brutto z 23% VAT)

Źródło finansowania:

  • 80 % wartości zadania netto – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
  • 20 % wartości zadania netto – środki własne.

Wykonana inwestycja pozwala Spółce dodatkowo świadczyć usługi gospodarki wodno-ściekowej w strefie przemysłowej „Machów”.