Drukuj

Szanowni Państwo,

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w sektorze gospodarki wodno-ściekowej wystąpiły duże zmiany przepisów prawnych, tj. ustanowiono nową ustawę Prawo wodne; oraz znowelizowano ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te nakładają nowe obowiązki na operatorów usług wodociągowo-kanalizacyjnych, także w okresie przejściowym. Zgodnie z art. 9 .1. znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 roku poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy tj. 12 grudnia 2017 roku zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że aktualnie obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zachowują moc do dnia 9 czerwca 2018 roku.