• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Informacje ogólne

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność wykonania modernizacji odcinka wodociągowego w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) w godzinach  od 800  do 1100 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ulicy Kopernika od nr 2 do nr 14, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Budowlanka”, Internatu przy ZSO Nr 3, Domu Dziecka, Euro – Szkoły Bis. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych  należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że  z uwagi na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej dn 225 mm”, związanej z remontem ulicy kard. Wyszyńskiego,  w dniu z 19 października - (piątek)  od  godziny  21.00 do  godziny 6.00 w dniu 20 października - (sobota)   wystąpi  przerwa w dostawie  wody do wszystkich budynków mieszkalnych na Osiedlu Centrum i innych budynków zasilanych z sieci wodociągowej w  ulicy kard. Wyszyńskiego. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula informacyjna

1.    Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 15 8232295, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 158232295, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Tarnobrzeskie Wodociągi przetwarzają dane osobowe w następujących celach:
a)    Realizacja umowy zawartej ze spółką-art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b)    Podjęcie  na żądanie osoby działań przed zawarciem umowy ze spółką – art. 6 ust.1 lit. b RODO;
c)    Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków- art. 6 ust.1 lit. c RODO;
d)    Wykonywanie zadań własnych spółki realizowanych w interesie publicznym związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
e)    Dochodzenie należności -art. 6 ust.1 lit. f  RODO;
f)    Statystycznych i sprawozdawczych art. 6 ust.1 lit. f RODO;
4.    Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z poźń. zm), ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141  z poźń. zm), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Praw budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  z poźń. zm),  inne przepisy prawa, zgoda osoby, której dane dotyczą.
5.    Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepis prawa oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora:  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów dla których zostały podane.
11.    W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody.
12.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

• Płukania sieci wodociągowych metodą hydrodynamiczną
• Czyszczenia sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i przemysłowej
• Projektowanie przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
• Kompleksowego wykonywania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
• Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
• Badania fizyko-chemiczne wody i wody do spożycia zwarte w zakresie akredytacji i zatwierdzonej decyzji PPIS (Certyfikat,
  zakres akredytacji Laboratorium, Badawczego AB 1452 i decyzja umieszczone na stronie internetowej Spółki)
• Badania mikrobiologiczne wody do spożycia
• Badania ścieków oczyszczonych i surowych zgodnie z zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1452

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 1 marca 2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na Osiedlu Przywiśle. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 13.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Podkategorie

regulamin udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp. z o.o  Tarnobrzeg (*.pdf, 0,5 MB)

od dnia 01.01.2009 roku przetargi umieszczane są na stronie http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

 

Poziom Wisły

FE IS RGB 1

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies