• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Badania technologiczne wody – dalsza redukcja związków organicznych 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. informują, że w czerwcu br. zakończano realizację projektu pn. „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Projekt dotyczył badań technologicznych uzdatniania wody w zakresie dalszej redukcji materii organicznej.


W realizację projektu zaangażowany był zespół naukowców z Politechniki Rzeszowskiej oraz pracowników Spółki. Po zakończeniu projektu pn. „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” prowadzonego od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r. oraz na podstawie raportu z powyższych badań Spółka uzyskała zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu na przeprowadzenie prób w skali technicznej z użyciem pylistych węgli aktywnych (PWA) w procesie uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody. W ślad za uzyskaną zgodą Spółka rozpoczęła w dniu 10.09.2015r. testy technologiczne z zastosowaniem pylistych węgli aktywnych. Badania technologiczne prowadzone są we współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz konsultantem z AQUA S.A. w Poznaniu.
Podczas trwania testów prowadzony jest stały monitoring wody na Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej.  Jakość wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych kontrolowana jest przez Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów oraz dodatkowo przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe.  Sprawozdania z badań przekazywane są na bieżąco do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. Wyniki prowadzonych testów technologicznych potwierdzają, że w procesie uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody można uzyskać poprawę jakości wody pitnej poprzez dalszą, około 30 % redukcję związków organicznych w wodzie uzdatnionej. Dodatkowo zastosowanie węgla aktywnego wpływa pozytywnie na wartości organoleptyczne wody tj. smakowe i zapachowe. Wyniki badań zaprezentowano w dniu 22.09.2015r. na Naradzie Technologicznej, która odbyła się terenie Stacji Uzdatniania Wody.  Na spotkaniu obecny był Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawiciele Rady Miasta Tarnobrzega, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Rzeszowskiej i  Rady Nadzorczej Spółki. Pozytywnie oceniono podjęte działania przez spółkę i uzyskane efekty technologiczne. Po zakończeniu badań zostanie przygotowany we współpracy z konsultantem z AQUA S.A. w Poznaniu  raport z badań, a następnie opracowana zostanie koncepcja realizacji inwestycji. Celem podejmowanych działań jest umożliwienie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na Stacji Uzdatniania Wody  przy współudziale środków zewnętrznych (perspektywa finansowa 2014–2020).
Obecnie woda uzdatniona w Stacji Uzdatniania Wody spełnia wymogi jakościowe określone rozporządzeniem ministra zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów podejmuje jednak kolejne wyzwania związane z produkcją wody o jeszcze lepszych parametrach.

pobierz treść w całości

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies