Drukuj
Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” Nr 2004/PL/16/C/PE/021.

Uchwała Nr XXV/256/2004 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto Tarnobrzeg do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnobrzeg” – wskazała jako beneficjenta i jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku zatwierdziła wniosek Miasta Tarnobrzeg w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. “Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” i nadała mu numer – 2004/PL/16/C/PE/021.
Całkowita wartość Projektu wynosiła – 15 315 800,00 EUR.

  1. Fundusz Spójności UE – 12 405 798,00 EUR – 81% kosztów kwalifikowanych;
  2. Środki krajowe –2 910 002,00 EUR– 19 % kosztów kwalifikowanych;

Termin zakończenia realizacji Projektu 12.2008 r.
Termin rozliczenia Projektu 12.2009r.

Podczas realizacji Projektu nastąpiły znaczne przekroczenia budżetu, przeznaczonego na realizację Robót. Na sytuację finansową szczególny wpływ miały znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, podwyżki wynagrodzeń w budownictwie a także spadek wartości euro, co powodowało, że ceny kontraktowe oferowane przez Wykonawców w postępowaniach przetargowych niejednokrotnie przekraczały o 100 % zakładane budżety.
Wartość rzeczywista Projektu po podpisaniu umów na Roboty i Usługi wynosi – 21 293 003,32 EUR
W związku z tym finansowanie Projektu będzie następujące:

  1. Fundusz Spójności UE – 12 405 798,00 EUR;
  2. Środki krajowe – 8 887 205,32 EUR;

Ponadto Miasto Tarnobrzeg i Beneficjent ponoszą koszty niekwalifikowane towarzyszące inwestycji, których rzeczywista wielkość zostanie ustalona w wyniku rozliczenia końcowego Projektu.

W związku z przekroczeniami Beneficjent wystąpił z Wnioskiem o zmianę Decyzji KE, który został zarejestrowany przez Komisję Europejską w dniu 13 maja 2008 r.

Wniosek o zmianę Decyzji KE dotyczył:

W dniu 16 września 2008 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję nr K(2008)5249, zmieniającą decyzję C(2004)5322 z dnia 16 grudnia 2004 r. uwzględniając wszystkie wnioskowane przez Beneficjenta zmiany.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje pięć Zadań na Roboty i jedno Zadanie na Usługę, które odpowiednio zawierają:

Zadanie 01 (FIDIC żółty-roboty) pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko”.
Zakres rzeczowy Zadania 01 obejmuje:

Zadanie 02 (FIDIC czerwony-roboty) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Zakres rzeczowy Zadania 02 obejmuje:

Zadanie 03 (FIDIC żółty-roboty) pn „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”.
Zakres rzeczowy Zadania 03 obejmuje:

Zadanie 01/I (FIDIC żółty-roboty) pn „Modernizacje i remonty w obrębie sieci wodociągowej”
Zakres rzeczowy Zadania 01/I obejmuje:

Zadanie 03/I A (FIDIC żółty - roboty) pn „ Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków”
Zakres rzeczowy Zadania 03/I A obejmuje:

Zadanie 04 (usługi) pn „ Nadzór nad wdrażaniem Projektu ”
Zakres rzeczowy Zadania 04 obejmuje:

Cel realizacji Projektu.

Przeprowadzona w ramach opracowania Studium Wykonalności analiza istniejącego stanu zidentyfikowała szereg niedoborów elementów infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej miasta, które zostaną wyeliminowane w efekcie realizacji inwestycji tworzących spójną całość i ujętych w kompletnym projekcie pn.: ”Program gospodarki wodno – ściekowej w Tarnobrzegu“

Cele bezpośrednie tego Projektu są następujące:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:

2. W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

3. W obrębie miejskiej oczyszczalni ścieków planowane prace zapewnią niezakłóconą i w pełni efektywną
 pracę oczyszczalni;

Ponadto uzyskane zostanie:
1. Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju usług turystycznych;
2. Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania.

alt

alt  

alt

fot.1 Pompownia główna

fot.2 Laboratorium-TUW

fot.3 Piaskownik-TUW

alt alt   alt

fot.4 Napowietrzalnia

fot.5 Ujęcie wody - studnia

fot.6 Stacja filtrów

Efekt realizacji Projektu.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie przyczynienie do wypełnienia zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym poprzez poprawę systemu wodno-ściekowego miasta i zapewnienie możliwie najbardziej ekonomicznego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej i ściekowej, ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Nastąpi poprawa stanu infrastruktury komunalnej, w tym systemów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz poprawa stanu ekologicznego miasta.

Projekt ten przyczyni się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych 
pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Informacja o spełnieniu wymogu w zakresie oddziaływania dla środowiska
 dla Projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przed uruchomieniem środków z UE winna spełnić warunki w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( Art. 10 Decyzji UE ).PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg przedłożyło w miesiącu marcu 2006 r. taką ocenę do akceptacji przez Ministerstwo Środowiska , które po pozytywnym uzgodnieniu przekazało dokumenty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dnia 28.07.2006 r. zostały one przekazane do Komisji Europejskiej. Dnia 5 października 2006 r. Komisja Europejska potwierdziła spełnienie postawionego wymogu (kopia niniejszego dokumentu w załączeniu) i tym samym zaistniała możliwość uruchomienia przyznanych środków finansowych. Opublikowane artykuły prasowe o zablokowaniu przyznanych pieniędzy miedzy innymi dla Projektu „ Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” z tytułu niespełnienia stawianych przez UE warunków okazały się nieprawdziwe.

Załączniki:

1. Informacja o spełnieniu wymogu z zakresie oddziaływania dla środowiska dla Projektu
"Program gospodarki  wodno-ściekowej w Tarnobrzegu" - z dnia 2006.11.02
 inf_srodowisko.zip (352 KB) - (skan)

2.Wypełnienie warunku art. 10 Decyzji KE dla projektu 2004/PL/16/C/PE/021
„Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” - z dnia 2006.10.26
 DP1-II-9623-Tarnobrzeg-2-JK/06.zip (276 KB) - (skan)
 
3. Potwierdzenie przez KE warunków zapisanych w art. 10 dla projektu 2004/PL/16/C/PE/021
"Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu" z dnia 2006.10.05
 DG_REGIO_H1_RKH_am_D_2006_810587.zip (280 KB) - (skan)