Wykaz metod badawczych

 

 
  Wykaz metod badawczych  

Oznaczany parametr/ Metoda Badawcza
A -metodyki akredytowane
N - metodyki nie objęte zakresem akredytacji
S - metodyki zatwierdzone w Systemie Jakosci PPIS

Identyfikacja Metody Badawczej Metoda badawcza
  Obiekt badania: woda, woda do spożycia  
Barwa (A, S)

PN-EN ISO 7887:2012

Metoda D + APL 1: 2015/06

wizualna
pH (A, S) PN-EN ISO 10523:2012 potencjometryczna
Chlorki (A, S)

PN-ISO 9297

grudzień 1994

miareczkowa
Twardość ogólna (A, S)

PN-ISO 6059

lipiec 1999

miareczkowa
Przewodność elektryczna właściwa (A, S)

PN-EN 27888

maj 1999

konduktometryczna
Mętność (A, S) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 nefelometryczna
Mangan (A, S)

PB/W/05

Wyd. 1 z dnia 20.06.2012

spektrofotometryczna
Żelazo ogólne (A, S)

PN-ISO 6332

Październik 2001

spektrofotometryczna

Pobieranie próbek wody do

badań chemicznych i fizycznych (woda do spożycia) (A)

PN-ISO 5667-5:2003 -
Chlor zw. (N)

PB/W/06

Wyd. 1 z dnia 22.06.2012

kolorymetryczna
Zasadowość (N) PN – EN ISO 9963-1:2001 Ap1:2004 miareczkowa

Żelazo ogólne *

metoda rodankowa (N)

PB/W/03

Wyd.1 z dnia 15.06.2012

spektrofotometryczna
Utlenialność z KMnO4 (N, S)

PN-EN ISO 8467

lipiec 2001

miareczkowa

Oznaczanie chloru

wolnego i ogólnego

metodą kolorymetryczną (N)

PN – ISO 7393-2

sierpień 1997

spektrofotometryczna
Glin (N, S)

PB/W/11

Wyd.1 z dnia 31.07.2013

spektrofotometryczna
Azot amonowy (N, S)

PB/W/10

Wyd.1 z dnia 31.07.2013

spektrofotometryczna
Oznaczanie liczby progowej zapachu TON i liczby progowej smaku TFN (N, S)

PN-EN 1622 : 2006

organoleptyczna
Azot azotynowy (N) Metoda HACH nr 8039 spektrofotometryczna
Siarczany (N) Metoda HACH nr 8051 spektrofotometryczna
Pobieranie i transport próbek wody do badań mikrobiologicznych (N)

PN-EN ISO 19458:2007

-

Ogólna liczba drobnoustrojów

w 22 ± 2 °C  (N)

PN-ISO 6222:2004 posiew wgłębny

Ogólna liczba drobnoustrojów

w 37 ± 2 °C (N)

PN-ISO 6222:2004 posiew wgłębny

Bakterie grupy coli

liczba mikroorganizmów

w 100 ml wody (N)

PN-EN ISO 9308-1:2014 12 metoda filtracji membranowej
Escherichia coli (N) PN-EN ISO 9308-1:2014 metoda filtracji membranowej

Bakterie grupy coli

liczba mikroorganizmów

w 100 ml wody (N)

PN-EN ISO 9308-1:2004 +Apl:2005 +AC:2009 metoda filtracji membranowej
Escherichia coli (N) PN-EN ISO 9308-1:2004 +Apl:2005 +AC:2009 metoda filtracji membranowej
Enterokoki kałowe (N)

PN-EN ISO 7899-2

Kwiecień 2004

metoda filtracji membranowej
Obiekt badania: ścieki
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna-
Stężenie azotu amonowego (A) PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu amonowego (A) PN-ISO 5664:2002 Metoda miareczkowa
Stężenie azotu azotynowego (A) PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu azotanowego (A) PN-82/C-04576/08 Metoda spektrofotometryczna
Stężenie fosforu ogólnego (A)

PN-EN ISO 6878:2006 p. 7  

+ Ap1:2010 + Ap2:2010

Metoda spektrofotometryczna
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT-SP (A) PN-EN ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 (A) PN-EN 1899-2:2002 Metoda elektrochemiczna
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 (A) PN-EN 1899-1:2002 Metoda elektrochemiczna
Stężenie azotu Kjeldahla (A) PN-EN 25663:2001 Metoda miareczkowa
Zawiesina ogólna (A) PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa
Stężenie azotu ogólnego (A) PN-73/C-04576.14 Metoda obliczeniowa
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (A) PN-ISO 5667-10:1997 -