Laboratorium Wody i Ścieków jest jedną z komórek organizacyjnych Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. współpracująca bezpośrednio z wydziałami i komórkami znajdującymi się w strukturze Spółki. W skład Laboratorium Wody i Ścieków wchodzą trzy Pracownie: Pracownia Badania Wody i Pracownia Bakteriologiczna zlokalizowane w miejscowości Stale w gminie Grębów, Pracownia Badania Ścieków przy ul. Podwale w Tarnobrzegu.

Zadaniem Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. jest:

· Nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych.

· Całodobowa kontrola procesu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody.

· Monitoring jakości wody w wodociągu miejskim.

· Nadzór nad jakością ścieków surowych.

· Kontrola procesu technologicznego Oczyszczalni Ścieków Komunalnych.

· Monitoring jakości ścieków oczyszczonych.

· Świadczenie usług dla klientów

Miesięcznie laboratorium wykonuje kilka tysięcy analiz, wykorzystując do tego celu znormalizowane metody badawcze, nowoczesna aparaturę oraz wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu. Firmie prześwieca zasada ciągłego doskonalenia, co ma swoje odzwierciedlenie również w pracy Laboratorium.

W zakresie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania i wymagań technicznych, Laboratorium działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium wykonuje badania właściwe dla zakresu swojej działalności oraz spełniające wymagania Klienta. Systemem Zarządzania objęte są zarówno działania realizowane w siedzibie Laboratorium, jak również poza nią. Laboratorium określiło odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne powiązania całego personelu zarządzającego, wykonującego i sprawdzającego prace mające wpływ na jakość badań.

Dysponujemy własną kadrą wykwalifikowanych próbkobiorców i samochodem służącym do transportowania próbek. Realizujemy pojedyncze oraz kompleksowe zlecenia długoterminowe. Oferujemy wiedzę, doświadczenie i wysoką jakość usług.

Zapraszamy do współpracy.