Skip to main content

O firmie


Na terenie miasta Tarnobrzeg usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzą Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. Zmiana nazwy firmy z  byłego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. nastąpiła z dniem 1 lipca 2010 roku. PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu została zawiązana w wyniku  przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w  formie aktu notarialnego w dniu 1 lipca 1997 roku. Przekształcenie zostało dokonane w trybie określonym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz ustawą  z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg.  Przedmiotem działalności byłego PGK Sp. z o.o. były wszystkie usługi komunalne tj.: gospodarka wodno-ściekowa, transport zbiorowy, administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, działalność pogrzebowa, zieleń  miejska,  gospodarka  odpadami,  całoroczne  utrzymanie  dróg,  ulic i placów.

Od 2004 roku Władze Tarnobrzega rozpoczęły działania zmierzające do restrukturyzacji PGK, a tym samym do zmiany modelu zarządzania usługami komunalnymi w Tarnobrzegu. Przekształcenie struktury organizacyjnej świadczenia usług komunalnych wiązało się z restrukturyzacją podmiotową PGK. Ważnymi przesłankami do przeprowadzenia restrukturyzacji były:
- deficytowa działalność zbiorowego transportu  lokalnego,
- pozyskanie znacznych środków finansowych z Funduszu Spójności na rozwój gospodarki  wodno-ściekowej.

Przekształcenie struktury organizacyjnej świadczenia usług komunalnych poprzez restrukturyzacje podmiotową PGK zostało przeprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg. Rada Miasta dokonała restrukturyzacji podmiotowej PGK Sp. z o.o. w wyniku jej podziału poprzez wydzielenie dwóch nowych spółek komunalnych:
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Wydzielenie nastąpiło w trybie przewidzianym w przepisach Tytuł IV, dział II, ustawy kodeksu spółek handlowych ( art. 529 ). Nowo zawiązane spółki  powstały na części majątku wydzielonego z PGK, niezbędnego do prowadzenia przez nie przypisanych działalności. W rezultacie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pozostały w spółce dzielonej tj. PGK Sp. z o.o.  Z dniem 1 lipca 2010 roku nastąpiła zmiana firmy PGK Sp. z  o.o. na Tarnobrzeskie Wodociągi. Z uwagi na fakt, że spółka nasza wypełnia rolę Beneficjenta dla Projektu Funduszu Spójności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na zmianę firmy musiała być zgoda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i taka zgodę u progu 2010 roku otrzymaliśmy.
Przedstawiona powyżej droga zmian modelu zarządzania sektorem komunalnym została przeprowadzona w ramach tzw. nowego zarządzania publicznego ( new public management – NPM ) w uwarunkowaniach zmieniającego się otoczenia. Transformacja modelu zarządzania rynkiem usług komunalnych dała wiele korzyści. Fundamentem reform sektora publicznego, dokonywanych w duchu NPM jest tworzenie stosunków rynkowych i konkurencyjności w procesie świadczenia usług publicznych. Oceniając zastosowane modele zarządzania w ramach NPM w Gminie Tarnobrzeg należy postawić zasadnicze wnioski:
- przeprowadzone zmiany modelu zarządzania sektorem komunalnym były uzasadnione i nieuniknione
- restrukturyzacja podmiotu świadczącego usługi komunalne w Gminie Tarnobrzeg była przeprowadzona prawidłowo i  dotyczyła:

  1. form organizacyjnych – obecnie najczęstszą forma organizacyjną są spółki gminne,
  2. podziału przedsiębiorstwa wielobranżowego na przedsiębiorstwa branżowe,
  3. prywatyzacja branżowych przedsiębiorstw komunalnych ( przekształcenia własnościowe dotyczyły PUK Sp. z o.o., PMKS Sp. z o.o. ).

Podstawowe cele, które zostały osiągnięte w wyniku przeprowadzenia drogi zmian modelu zarządzania to: poprawa jakości świadczonych usług, racjonalizacja kosztów, minimalizacja wydatków budżetowych przy utrzymaniu poziomu świadczenia usług, zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje komunalne, orientacja na przyszłość, większa autonomia decyzyjna w sektorze usług komunalnych, orientacja na pomoc finansową z Unii Europejskiej, orientacja na kilkuletnie przedsięwzięcia rozwojowe z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, gospodarczej, która oddziałuje integrująco  na dany obszar.

Obecnie Tarnobrzeskie Wodociągi posiadają w swojej strukturze organizacyjnej Wydział Eksploatacji i Rozwoju Stacji Uzdatniania Wody, Wydział Eksploatacji i Rozwoju Oczyszczalni Ścieków, Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej. Obsługę wydziałów zabezpiecza administracja Zarządu. Spółka zatrudnia obecnie 145 osób. W roku 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIiŚ.02, 03.00 – 00 – 153/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”. Przedmiotem umowy jest udzielenie Tarnobrzeskim wodociągom Sp. z o. o. dofinansowania na realizację Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 44 483 601,18 PLN.