Skip to main content

Zawarcie umowy - woda, ścieki


Wzory dokumentów związanych z zawarciem umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

OSOBA FIZYCZNA
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty (do wglądu);
4.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza; (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
5.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
6.    oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy w jego imieniu:
7.    upoważnienie współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy przez jednego ze współwłaścicieli;

 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów
itp-3;
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
4.    decyzja o nadaniu NIP;
5.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
7.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
8.    oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy w jego imieniu:
9.    upoważnienie współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy przez jednego ze współwłaścicieli;
WAŻNE!
Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

OSOBY PRAWNE SPÓŁKI AKCYINE. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIE. WYŻSZE UCZELNIE. FUNDACIE. KOŚCIÓŁ I POSZCZEGÓLNE TEDNOSTKI
ORGANIZACYINE. INSTYTUCIE PAŃSTWOWE. STOWARZYSZENIA. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEI. PARTIE POLITYCZNE ITP:
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty;
4.    aktualny wypis z właściwego rejestru;
5.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
6.    decyzja o nadaniu NIP;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza
(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
9.    aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.
WAŻNE!
W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

 

SPÓŁKI OSOBOWE, SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI PARTNERSKIE. SPÓŁKI KOMANDYTOWE. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE:
1.    aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.)
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty;
4.    aktualny wypis z właściwego rejestru;
5.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
6.    decyzja o nadaniu NIP;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
9.    aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

 

SPÓŁKI CYWILNE
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.];
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności];
3.    zaświadczenie o nadaniu nr    REGON
4.    decyzja o nadaniu NIP;
5.    zaświadczenie o wpisie    do    ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6.    umowa spółki cywilnej;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy];
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług]
9.    aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
1. odpis KW dotyczący nieruchomości (działek, obrębu) na której znajduje się budynek Wspólnoty; zaświadczenie o nadaniu nr REGON decyzja o nadaniu NIP;
uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
5.    uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
6.    pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator - jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
7.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzja o nadaniu NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę (administratora) do podpisania umowy;
8.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza
(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
9.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

Pliki do pobrania

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.pdf
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY dotyczy wskazań wodomierza/y.pdf
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA.pdf
UPOWAŻNIENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.pdf
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW z najemcą/dzierżawcą.pdf
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (w trakcie postępowania spadkowego).pdf